Handlingsplan

Integration Gävleborg har en handlingsplan för 2018-2020. Den föredrogs för styrgruppen den 9 mars 2018. Syftet är att förtydliga de områden som partnerskapets aktörer gemensamt vill förstärka och utveckla under de kommande åren.

Arbetet med att ta fram denna handlingsplan har skett i bred samverkan med representanter från olika verksamheter i länet och vid olika forum, bland annat genom dialogsamtal. Handlingsplanen har sedan förankrats i Integration Gävleborgs referensgrupp, strategiska ledningsgrupp och styrgrupp.

Målgruppen för vårt arbete är primärt nyanlända vuxna och barn, det vill säga personer som är mottagna i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer definieras som nyanlända. I denna handlingsplan räknas en person som nyanländ under de första två till fyra åren.

De aktiviteter som finns i handlingsplanen kan även komma asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar samt andra utrikesfödda personer i länet till godo.

Samordning och kommunikation

Många aktörer arbetar idag med och för att nyanlända barn, unga och vuxna ska kunna integreras och etableras i det svenska samhället. Detta medför att det är svårt att överblicka helheten och därför är det Integration Gävleborgs ambition att skapa en helhetsbild som ska kommuniceras ut via en gemensam webbplats.

I länet finns även ett behov av att erbjuda kompetenshöjande insatser, mötesplatser för dialog inom de fem fokusområdena, samt skapa mötesplatser för aktuella projekt och ambitionen är att Integration Gävleborg ska skapa dessa.

Inom integrationsområdet förändras förutsättningarna under åren och därför kommer Integration Gävleborg att kontinuerligt följa dessa förändringar och uppdatera partnerskapet i dessa.

Integration Gävleborg ska fokusera på att kommunicera ut en samlad bild av de integrationsinsatser som pågår i länet, medverka till ökad gemensam kompetens och vidareutveckla samarbetet mellan aktörer inom området.

Aktiviteter för att nå målen är;

  • Kartlägga aktuella projekt, insatser, aktiviteter och bidragsmöjligheter och kommunicera detta via gemensam webbplats
  • Varje år ta fram en kompetensutvecklingsplan och plan för forum för mötesplatser
  • Följa och uppdatera partnerskapet om pågående regionala projekt och vid behov initiera nya projekt
  • Skapa ett forum för aktuella projekt inom området
  • Kontinuerligt följa och uppdatera partnerskapet om konsekvenserna av förändrade förutsättningar och aktualisera aktiviteter utifrån behov
  • Sammanställa en regional översiktsbild över lokala överenskommelser (LÖK) och överenskommelser för unga (DUA).