Aktiviteter i länet

Projekt
Integration Gävleborg 2.0

Projekttid 2020-2021

Projektet Integration Gävleborg 2.0 är ett kunskapsprojekt i samverkan med finansiärerna Länsstyrelsen Gävleborg, Migrationsverket samt Europeiska unionen, asyl- och migrationsfonden (AMIF).

Projektets övergripande mål är att skapa en långsiktig hållbar regional samverkan i Gävleborgs län som underlättar och påskyndar nyanländas integration och etablering.

Genom att kartlägga och inhämta kunskap om strukturella hinder, på individ-, grupp- och samhällsnivå, ska länets regionala samverkan kring nyanländas etablering utvecklas så att möjligheterna för lågutbildade nyanlända att komma till egen försörjning förstärks.

Integration Gävleborg 2.0

Projekt

Accelerate your business

Projekttid

2020-2021

Tillväxtverket har finansierat 5 projekt i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska ta nästa kliv i deras företagande. Projektet i Gävleborg kommer att samverka med fyra kommuner i länet (Hudiksvall, Ovanåker, Sandviken och Hofors).

 Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Accelerate your business

Semaforen

Syftet är att minska den ”missmatch” som finns i länet mellan utbud och efterfrågan på kompetens. Arbetet sker både på lokal och regional nivå med visionen om att länets arbetsgivare behöver få bredare kunskaper om de yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft framöver. Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa. 
 
Arbetet drivs av Region Gävleborg.

Nya eXtra stöd i Gävleborg

Projekttid dec 2020-dec 2022

Nya eXtra stöd i Gävleborg är ett pärlbandsprojekt som bygger vidare på resultat och erfarenheter från projektet eXtra stöd i Gävleborg som pågick 2018-2020. Projektets syfte är att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden.

Projektet består av åtta delprojekt, ett i varje deltagande kommun: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn

Arbetet samordnas av Region Gävlegborg

Nya eXtra stöd i Gävleborg