Aktiviteter i länet

Projekt

ASF 

Projekttid

2016 - 2018

Projektet ASF, Arbetsintegrerade Sociala Företag, arbetar för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft. Projektets syfte är att hjälpa människor med svag ställning på arbetsmarknaden in på arbetsmarknaden. Arbetsintegrerade sociala företag ska betraktas som en näringsverksamhet som alla andra. Projektet arbetar med social hållbarhet och arbetar för ökad inkludering

Arbetsintegrerande Sociala Företag

Projekt
Från vision till verkstad

Projekttid 
2015-2018

Projektet syftar till att bidra till den regionala utvecklingen och integrationen i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun där målet är att skapa ett koncept kring hur kompetens och resurser hos arbetslösa nyanlända med akademisk utbildning eller yrkeskompetens kan tas tillvara. Insatserna utgår från arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov och ha en tydlig koppling till deltagarnas kompetens.

Projektet ägs av Länsstyrelsen Gävleborg och drivs med medel från Region Gävleborg och Europeiska socialfonden.

Från vision till verkstad

Projekt

Företagande på lika villkor

Projekttid

2016-2019

Projektets syfte är att med näringslivskontoren som mötesplats underlätta för fler människor med invandrarbakgrund att starta hållbara företag och stärka entreprenörskapet genom att arbeta med deltagarnas idéer och kunskap. Ett utökat syfte är att deltagarna får utnyttja kunskaper i entreprenörskap och företagande i Sverige i sin karriär och lättare kan bidra till näringslivet och samhället i stort.

Projektet drivs av Söderhamns kommun, Hudiksvalls Näringslivsbolag och Nordanstigs kommun tillsammans med samarbetsparter och finansieras av bland annat medel från Tillväxtverket.

Företagande på lika villkor

Projekt

Gröna Jobb

Projekttid 

2018

I samarbete med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har Länsstyrelsen Gävleborg påbörjat arbete med Gröna Jobb i länet och arbetar med att samla in uppdrag som Skogsstyrelsen kan utföra med handledda arbetslag. Syftet med projektet är att långtidsarbetslösa och nyanlända ska få insikt i den svenska arbetsmarknaden och den gröna sektorn. 

Nystart för Gröna jobb i Gävleborgs län

Projekt

KIVO

 

KIVO, Kvalitetssäkrad Inkludering i Verksamhet och Organisation, är en metod med utgångspunkt att fungera som ett verktyg för arbetsgivarna inom vård- och omsorg i arbetet med att rekrytera från gruppen som står utanför arbetsmarknaden. KIVO-metoden är ett verktyg för arbetsgivarna i deras arbete att klara den framtida kompetensförsörjningen. KIVO-metoden startades i Hudiksvall 2012 och är ett ESF-finansierat projekt som pågår till februari 2019. Slutkonferens 7 februari 2019.

Kivometoden

Semaforen

Syftet är att minska den ”missmatch” som finns i länet mellan utbud och efterfrågan på kompetens. Arbetet sker både på lokal och regional nivå med visionen om att länets arbetsgivare behöver få bredare kunskaper om de yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft framöver. Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa. 
 
Arbetet drivs av Region Gävleborg.

Projekt
SiFA

Projekttid 
2018-2020

Projektet SiFA, Stödjande insatser för anställningsbarhet, arbetar för att hitta former och metoder som  påskyndar nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder med arbets- och livserfarenhet som har ”närmare” till arbetsmarknaden. Insatserna är tänkta att skapa en snabbare övergång till arbete genom att ta tillvara på de nyanländas formella och informella kompetens. 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs av Region Gävleborg.

SiFA

Projekt
X-trastöd i Gävleborg

Projekttid 
2018-2020

Projektet syftar till att utarbeta metoder/arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att utlandsfödda kvinnor och män i arbetsför ålder som står särskilt långt från arbetsmarknaden samt kvinnor och män i arbetsför ålder med funktionsnedsättning kommer närmare arbetsmarknaden. I projekt deltar länets alla kommuner och Region Gävleborg.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Extrastöd i Gävleborg