Aktiviteter i länet

Projekt

Företagande på lika villkor

Projekttid

2016-2019

Projektets syfte är att med näringslivskontoren som mötesplats underlätta för fler människor med invandrarbakgrund att starta hållbara företag och stärka entreprenörskapet genom att arbeta med deltagarnas idéer och kunskap. Ett utökat syfte är att deltagarna får utnyttja kunskaper i entreprenörskap och företagande i Sverige i sin karriär och lättare kan bidra till näringslivet och samhället i stort.

Projektet drivs av Söderhamns kommun, Hudiksvalls Näringslivsbolag och Nordanstigs kommun tillsammans med samarbetsparter och finansieras av bland annat medel från Tillväxtverket.

Företagande på lika villkor

Projekt

KIVO - inkluderingsmetoden

 

KIVO, Kvalitetssäkrad Inkludering i Verksamhet och Organisation, är en metod med utgångspunkt att fungera som ett verktyg för arbetsgivarna inom vård- och omsorg i arbetet med att rekrytera från gruppen som står utanför arbetsmarknaden. KIVO-metoden är ett verktyg för arbetsgivarna i deras arbete att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Syftet med Inkluderingsmetoden  är att vidareutveckla KIVO-metoden så att den än mer ska bidra till att trygga den framtida kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgssektorn. Ambitionen är att projektet ska inkludera testpiloter där inkluderingsmetoden utökas till att även underlätta för personer med psykiskt eller intellektuellt funktionshinder och för ungdomar med stukad självkänsla att hitta vägar för anställning inom vård och omsorg.

KIVO-metoden startades i Hudiksvall 2012 och var ett ESF-finansierat projekt som pågick till februari 2019.  Inlkuderingsmetodens projektperiod pågår till 2020-06-21.

Inkluderingsmetoden

Kivometoden

Projekt
Qlivet

Projekttid 
2019-2021

Mötesplatsen för tillväxt och integration i Gävleborgs län för företande kvinnor i samverkan med utrikesfödda kvinnor. Projektet ska bland annat motivera företagande kvinnor att våga samarbeta med utrikesfödda kvinnor, ge extra möjligheter till arbetssökande utrikesfödda kvinnor med akademinsk utbildning eller yrkeskompetens samt bidra till att skapa ökad jämställdhet på arbetsmarknaden i länet.

Projektet drivs i samarbete mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Företagarna.

Qlivet

Semaforen

Syftet är att minska den ”missmatch” som finns i länet mellan utbud och efterfrågan på kompetens. Arbetet sker både på lokal och regional nivå med visionen om att länets arbetsgivare behöver få bredare kunskaper om de yrken där det kan bli svårt att hitta arbetskraft framöver. Semaforen arbetar med att prioritera vilka bristyrken som är mest akut att lösa. 
 
Arbetet drivs av Region Gävleborg.

Projekt
SiFA

Projekttid 
2018-2020

Projektet SiFA, Stödjande insatser för anställningsbarhet, arbetar för att hitta former och metoder som  påskyndar nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder med arbets- och livserfarenhet som har ”närmare” till arbetsmarknaden. Insatserna är tänkta att skapa en snabbare övergång till arbete genom att ta tillvara på de nyanländas formella och informella kompetens. 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs av Region Gävleborg.

SiFA

Projekt
Socialt företagande och entreprenörskap

Projekttid 
2019-2020

 

Projektete kommer skapa förutsättningar för dem med samhällsnyttiga idéer som behöver kompetensutveckling och stöd  och de möjlighet att tillsammans med andra utveckla sina idéer.  Projektet drivs i samverkan mellan Region Gävleborg, sociala företag och aktörer i främjande systsmet med specifika insatser för att utveckla arbetet med socialt företagande i Gävleborg.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Socialt företagande och entreprenörskap

Projekt
X-trastöd i Gävleborg

Projekttid 
2018-2020

Projektet syftar till att utarbeta metoder/arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att utlandsfödda kvinnor och män i arbetsför ålder som står särskilt långt från arbetsmarknaden samt kvinnor och män i arbetsför ålder med funktionsnedsättning kommer närmare arbetsmarknaden. I projekt deltar länets alla kommuner och Region Gävleborg.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Extrastöd i Gävleborg