Utbildning och kompetens

Med gemensamma krafter arbetar vi för att barn, unga och vuxna, som inte har svenska som modersmål, får förutsättningar att lära sig svenska så att de kan tillgodogöra sig utbildning och kompetens som grund till egen försörjning och inkludering i samhället i Gävleborg.Läs mer

Boende

Med gemensamma krafter arbetar vi för en långsiktig och hållbar boendesituation för nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Hälsa

Med gemensamma krafter förebygger vi ohälsa bland asylsökande och nyanlända i Gävleborg.Läs mer

Normer och attityder

Med gemensamma krafter arbetar vi för ett inkluderande samhälle i Gävleborg genom att öka medvetenheten, förståelsen för och kunskapen om olika kulturer.Läs mer

Myndigheter i samverkan för integrationPartnerskapet Integration Gävleborg är ett länsövergripande strategiskt forum för samverkan i syfte att utifrån respektive parts komptens och perspektiv ge plats för gemensam reflektion, lärande och dialog kopplat till olika integrationsutmaningar. 
Målet är att respektive part bär med sig ökad kunskap och lärdomar från forumet till den verksamhet, ledningsgrupp eller nätverket hen företräder och dess olika uppdrag och verksamheter, vilket på sikt leder till ökad hållbarhet i länet.

I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,  Högskolan i Gävle, länets tio kommuner samt representation från civilsamhället. Arbetet leds och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

 

 Integration Gävleborg hemsida kommer under 2024 att flyttas. Under arbetets gång hänvisar vi till respektive myndighet och kommuners hemsida för information om vad som är aktuellt för respektive part.