Normer och attityder

Fokusområdet Normer och attityder spänner över samtliga fokusområden genom att de har en påverkan på alla insatser som görs och också hur väl insatserna kommer att ge önskade effekter.

Normer och attityder påverkar samspelet människor emellan. Normer är den förväntan vi har på hur något eller någon förväntas vara och det vi i ett sammanhang eller en situation uppfattar som det ”normala”. Ofta är det först när vi bryter mot en norm som vi upptäcker att den finns. Attityder är generella inställningar eller övertygelser till något eller någon. Attityder är i stor utsträckning en produkt av inlärning eller bygger på tidigare erfarenheter.

I samspelet mellan människor som utgår från olika normer och attityder finns stora möjligheter till nytänkande och utveckling, liksom det finns risk för missförstånd som skapar hinder. Därför är det oerhört viktigt att synliggöra vilka normer och attityder som styr vårt samspel för att skapa bästa förutsättningarna i vårt integrationsarbete. För att främja möjligheterna och minska hindren är det viktigt att vi aktivt arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om de normer och attityder som styr oss alla i vardagen och hur de påverkar vår önskan att verka för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism och främlingsfientlighet.

 

Målbild

För att nå vår målbild är det viktigt att vi alla verkar för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism och främlingsfientlighet. Ett aktivt arbete för ökad inkludering och delaktighet i samhällslivet i våra olika verksamehter och uppdrag är avgörande.