Utbildning och kompetens

Förutsättningarna för nyanlända barn och unga att få godkända betyg i grund- och gymnasieskolan är inte samma som för andra elever då de ofta anländer till skolan senare än till första klass. Att dessutom inte ha kunskap om det svenska språket gör möjligheterna än mer utmanade.

Skolans verksamhet styrs av skollagen som innehåller bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. Integration Gävleborgs ambition är att som ett komplement till skolan skapa förutsättningar för barn och unga att utveckla sina kunskaper i det svenska språket och stärka sina sociala kontakter.

För vuxna nyanlända är kunskaper i svenska språket viktigt för att kunna tillgodogöra sig utbildning och få ett arbete. Integration Gävleborgs ambition är att stärka vägarna för nyanlända att lära sig det svenska språket, öka sina kunskaper i ”vardagssvenska” samt att öka nyanländas kunskaper om det svenska samhället. Förutsättningarna och möjligheterna kan skilja sig åt mellan olika individer och därför är Integration Gävleborgs ambition även att utveckla möjligheten att erbjuda individanpassade utbildningar för nyanlända vuxna.
 

Målbild

För att nå vår målbild fokuserar vi på att stärka förutsättningarna för barn och unga att uppnå godkända skolresultat genom kompletterande insatser samt stärka förutsättningarna för ökad utbildnings- och kompetensnivå bland nyanlända vuxna.

Aktiviteter för att nå målen är;

  • Höja kunskapen om språkutvecklande pedagogik på fritiden
  • Initiera ett pilotprojekt tillsammans med föreningslivet
  • Vidareutveckla samverkan mellan kommunernas Sfi-utbildning och Arbetsförmedlingen
  • Utveckla samarbetet med civila samhället och studieförbunden kring språkinlärning
  • Vidareutveckla samarbetet kring arbetsmarknadsutbildningar där språk och yrkeskompetens sker parallellt
  • Kartlägga samhällsorienteringen som erbjuds nyanlända och utveckla den med utökad hälsoinformation
  • Ta fram en regional riktlinje för samhällsorienteringen i länet.

Metodstöd

Digitalt stöd för svenska inlärning på distans

Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. 

Hejsvenska