Aktiviteter i länet

AUB med Sfi 

 

Arbetsmarknadsutbildning (AUB) med Sfi är en utbildningsmodell där Sfi-undervisning kombineras med en arbetsmarknadsutbildning - En snabbare väg till arbete!  Denna modell arbetades fram i ett projekt och efter projekttiden beslutade Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och länets kommuner att fortsätta utveckla och arbeta med denna utbildningsmodell i de ordinarie verksamheterna. 

Projekt

Regionala modersmålsnätverken

Projekttid

2018-2019

Detta länsövergripande projekt syftar till att bygga upp regionala nätverk för modersmålslärare och studiehandledare på de fem största språken för att möjliggöra kollegialt lärande och kompetensutveckling. Målet är att denna grupp ska få en tillhörighet till ett regionalt nätverk baserat på modersmålet.

Projektet ägs och drivs av Sandvikens kommun och finansieras bland annat av s k §37-medel. Övriga kommuner och Hälsinglands utbildningsförbund är samarbetsparter.

Projekt

Språket som nyckel

Projekttid 

2018-2023

Språket är en förutsättning för att människor ska komma ut i arbetslivet, delta i samhället och uppnå jämlikhet. Därför behövs mer utbildning och hjälp för att människor ska lära sig språket. Detta projekt drivs av Högskolan i Gävle och handlar om att undervisa befintlig personal inom skolan i kommunerna.

Fyra nya doktorander har anställts på Högskolan i Gävle och syftet är att deras studier ska bidra till kunskap om vilka metoder som fungerar bäst när en person ska lära sig ett nytt språk.

Projekt

Ung i Gävleborg

Projekttid
2016-2019

Deltagarna i projektet, som är mellan 15-29 år, ska genom individanpassade aktiviteter och verktyg ges ökade förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten sker genom förstärkning av befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och beprövade metoder.


Projektet ägs av Region Gävleborg med verksamhet och insatser i tio delprojekt, ett i varje kommun. 

Ung i Gävleborg

Validering Gävleborg

 

Validering Gävleborg samordnar och stödjer utvecklingen av regionens hållbara, strukturerade och långsiktiga valideringsarbete i samverkan med aktuella aktörer. Aktuella aktörer är bland annat Vuxenutbildningarna i länet, Högskolan i Gävle, yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskolor i regionen samt Arbetsförmedlingen. Målet är att verksamheten arbete ska tydliggöra och skapa överblickbarhet av valideringsvägar för att underlätta för personer att starta, genomgå och slutföra en kvalitetssäker validering.

Arbetet drivs av Region Gävleborg.

Validering Gävleborg

Projekt

ValidX

Projekttid

2018-2020

Projektet ValidX utvecklar en nationellt giltig modell för branschvalidering och kompetensutveckling med teknikstöd. Syftet är att tillgodose branschers behov av arbetskraft genom att tillvarata människors tidigare kunskap, kompetens och erfarenheter. Under projekttiden kommer fokus att läggas på yrkesgruppen personliga assistenter och en testmiljö ska byggas upp på Bollnäs Folkhögskola. Branschmodellen ska sedan i sin grundstruktur vara överförbar till andra branschområden. Projektet kommer även att erbjuda kompetensutveckling till de deltagare som genomgått branschvalideringen.

 Projektet drivs av Region Gävleborg. Projektet drivs av Region Gävleborg.

ValideX

Projekt

Vägledning i samverkan

Projektet utvecklar samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen. Målet är att hitta ett nytt arbetssätt för att höja utbildningsnivån i länet, effektivare få ut individer i arbete eller studier och att i förlängningen utgöra en grund för en bra matchning. Projektet är främst till för personer som arbetar med studie- och yrkesvägledning/vägledning inom skolväsendet, på Arbetsförmedlingen samt andra yrkesverksamma personer som arbetar med liknande frågor.

Projektet drivs av Region Gävleborg.

Vägledning i samverkan

Projekt

YRK in Gävleborg

Projekttid
2018-2020

Projektet arbetar för att synliggöra yrken och yrkesutbildningar i syfte att öka kunskapen om dom och höja deras status. Målet i projektet är att fler tjejer och killar ska bli behöriga till, söka och påbörja en utbildning på gymnasieskolans yrkesprogram samt att fler tjejer och killar ska slutföra dessa med en examen eller en plan för yrkeslivet.

Region Gävleborg är en av fyra regioner som deltar i detta ESF-finansierade samverkansprojekt.

Yrk In Gävleborg