Aktiviteter i länet

Projekt

Språket som nyckel

Projekttid 

2018-2023

Språket är en förutsättning för att människor ska komma ut i arbetslivet, delta i samhället och uppnå jämlikhet. Därför behövs mer utbildning och hjälp för att människor ska lära sig språket. Detta projekt drivs av Högskolan i Gävle och handlar om att undervisa befintlig personal inom skolan i kommunerna.

Fyra nya doktorander har anställts på Högskolan i Gävle och syftet är att deras studier ska bidra till kunskap om vilka metoder som fungerar bäst när en person ska lära sig ett nytt språk.

Språket som nyckel

Projekt

Omstart

Projekttid
2019-2022

Projektet riktar sig till unga mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar. Projektet syftar till att ta fram metoder/arbetsformer som hjälper deltagarna att komma i arbete, till utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden.

Projektet ägs av Region Gävleborg med verksamhet och insatser i nio av länets kommuner.

Omstart

Validering Gävleborg

 

Validering Gävleborg samordnar och stödjer utvecklingen av regionens hållbara, strukturerade och långsiktiga valideringsarbete i samverkan med aktuella aktörer. Aktuella aktörer är bland annat Vuxenutbildningarna i länet, Högskolan i Gävle, yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskolor i regionen samt Arbetsförmedlingen. Målet är att verksamheten arbete ska tydliggöra och skapa överblickbarhet av valideringsvägar för att underlätta för personer att starta, genomgå och slutföra en kvalitetssäker validering.

Arbetet drivs av Region Gävleborg.

Validering Gävleborg