Aktiviteter i länet

Projekt

Hälsofrämjande etablering

Projekttid
2018-2020

Projektet ska ge bättre förutsättningar för att nyanlända med ohälsa och/eller funktionsnedsättning kommer i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. Projektet ska bland annat utveckla strukturer och arbetssätt som bidrar att personer i etableringen med ohälsa och/funktionsnedsättning identifieras och erbjuds rätt stöd.

Detta är ett nationellt projekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I projektet deltar Gävle kommun, som en av sex kommuner i landet, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Samordningsförbundet. Projektet finansieras av medel från Europeiska socialfonden.

Nytt hälsofrämjande projekt med fokus på nyanlända

Utbildningsdag psykisk hälsa

Inför 2018 års Högbodagar bjöd Integration Gävleborg in till en föreläsning i syfte att sprida kunskap om psykisk hälsa för nyanlända till tjänstepersoner utanför hälso- och sjukvården som i sitt arbete möter människor som varit på flykt. Temat på föreläsningen var Hur hittar vi nyanlända med trauma i ett tidigt skede? 

Dokumentation från Salah Haghgos föreläsning