Aktiviteter i länet

Projekt

Hälsofrämjande etablering

Projekttid
2018-2020

Projektet ska ge bättre förutsättningar för att nyanlända med ohälsa och/eller funktionsnedsättning kommer i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. Projektet ska bland annat utveckla strukturer och arbetssätt som bidrar att personer i etableringen med ohälsa och/funktionsnedsättning identifieras och erbjuds rätt stöd.

Detta är ett nationellt projekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I projektet deltar Gävle kommun, som en av sex kommuner i landet, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Samordningsförbundet. Projektet finansieras av medel från Europeiska socialfonden.

Nytt hälsofrämjande projekt med fokus på nyanlända

Projekt

Hälsostöd för nyanlända

Projekttid 
2018

Syftet med projektet är att underlätta nyanlända till arbete, utbildning och etablering i Sverige samt det lokala samhället genom att öka personalens kunskap om psykisk ohälsa bland nyanlända för att säkerställa kvalitet och professionellt bemötande.

Projektet ägs och drivs av Ovanåkers kommun och finansieras bland annat av s k §37-medel.