Avslutade projekt

Här finns kort information om avslutade projekt i länet.

Integration Gävleborg 2.0 (Projekttid 2020-2021)

Projektet Integration Gävleborg 2.0 var ett kunskapsprojekt i samverkan med finansiärerna Länsstyrelsen Gävleborg, Migrationsverket samt Europeiska unionen, asyl- och migrationsfonden (AMIF).

Projektets övergripande mål var att skapa en långsiktig hållbar regional samverkan i Gävleborgs län som underlättar och påskyndar nyanländas integration och etablering.

Genom att kartlägga och inhämta kunskap om strukturella hinder, på individ-, grupp- och samhällsnivå, ska länets regionala samverkan kring nyanländas etablering utvecklas så att möjligheterna för lågutbildade nyanlända att komma till egen försörjning förstärks.

OM Integration Gävleborg 2.0
D
elresultat, målgruppsstudie av HiG

 

Accelerate your business (Projekttid 2020-2021)

Tillväxtverket har finansierat 5 projekt i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska ta nästa kliv i deras företagande. Projektet i Gävleborg har samverkat med fyra kommuner i länet (Hudiksvall, Ovanåker, Sandviken och Hofors).

 Målet med projektet var att företagen skulle bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom ville projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Accelerate your business

 

Hälsofrämjande etablering  (Projekttid 2018-2020)

Projektet syftade till att ge bättre förutsättningar för att nyanlända med ohälsa och/eller funktionsnedsättning kommer i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. Projektet ska bland annat utveckla strukturer och arbetssätt som bidrar att personer i etableringen med ohälsa och/funktionsnedsättning identifieras och erbjuds rätt stöd.

Detta var ett nationellt projekt under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I projektet deltog Gävle kommun, som en av sex kommuner i landet, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Samordningsförbundet. Projektet finansieras av medel från Europeiska socialfonden.

Om projektets resultat

 

Mervärdet (projekt avslutades mars 2021)

Mervärdet var ett integrationsprojekt som drevs av Sandvikens kommun. Projektet finaniserades bl.a. av Europeiska socialfonden, ESF.

Projektet syftade till att arbeta med arbetsgivare för att skapa fler jobb för utrikes födda. Detta kom att ske genom utbildning av arbetsgivare för att skapa en kulturell förståelse för personer med annan än svensk bakgrund och genom detta avdramatisera mötet mellan svensk arbetsplats och utrikes född arbetskraft.

Projektet arbetade med en kompetenskartläggningsmodell som ser till att utifrån arbetsgivarens perspektiv kartlägga kompetenser hos utrikes födda personer för att göra dem anställningsbara.

Mervärdet jobbade med att skapa branschspecifika nätverk mellan arbetsgivare för att underlätta för dem att få tag på rätt kompetens och att diskutera olika frågor gällande anställning av utrikes född arbetskraft.

Projektet hade som mål att skapa ett integrationskoncept som kan användas kontinuerligt för att förse arbetsgivarna med arbetskraft och minska arbetslösheten bland de utrikes födda.

Mervärdet

 

Validex (projekttid 2018-2020 )

Projektet ValidX utvecklade en nationellt giltig modell för branschvalidering och kompetensutveckling med teknikstöd. Syftet var att tillgodose branschers behov av arbetskraft genom att tillvarata människors tidigare kunskap, kompetens och erfarenheter. Under projekttiden lades fokus på yrkesgruppen personliga assistenter och en testmiljö ska byggdes upp på Bollnäs Folkhögskola. Branschmodellen är tänkt att i sin grundstruktur vara överförbar till andra branschområden.

 Projektet drevs av Region Gävleborg. Projektet drivs av Region Gävleborg.

ValideX

 

eXtra stöd i Gävleborg (projekttid 2018-2020 )

Projektet syftade till att utarbeta metoder/arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att utlandsfödda kvinnor och män i arbetsför ålder som står särskilt långt från arbetsmarknaden samt kvinnor och män i arbetsför ålder med funktionsnedsättning kommer närmare arbetsmarknaden. I projekt deltog länets alla kommuner och Region Gävleborg.

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Fortsatt satsning sker i projekt Nya eXtrastöd i Gävleborg

Nya eXtra stöd i Gävleborg

 

Socialt företagande och entreprenörskap (projekttid 2019-2020 )

Projektete kommer skapa förutsättningar för dem med samhällsnyttiga idéer som behöver kompetensutveckling och stöd  och de möjlighet att tillsammans med andra utveckla sina idéer.  Projektet drivs i samverkan mellan Region Gävleborg, sociala företag och aktörer i främjande systsmet med specifika insatser för att utveckla arbetet med socialt företagande i Gävleborg.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Socialt företagande och entreprenörskap

 

Qlivet (projekttid 2019-2020 )

Mötesplatsen för tillväxt och integration i Gävleborgs län för företande kvinnor i samverkan med utrikesfödda kvinnor. Projektet ska bland annat motivera företagande kvinnor att våga samarbeta med utrikesfödda kvinnor, ge extra möjligheter till arbetssökande utrikesfödda kvinnor med akademinsk utbildning eller yrkeskompetens samt bidra till att skapa ökad jämställdhet på arbetsmarknaden i länet.

Projektet drivs i samarbete mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Företagarna.

Qlivet

 

KIVO och Inkluderingsmetoden (projekttid 2012-2019 samt 2018-2020 )

KIVO, Kvalitetssäkrad Inkludering i Verksamhet och Organisation, är en metod med utgångspunkt att fungera som ett verktyg för arbetsgivarna inom vård- och omsorg i arbetet med att rekrytera från gruppen som står utanför arbetsmarknaden. KIVO-metoden är ett verktyg för arbetsgivarna i deras arbete att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Syftet med Inkluderingsmetoden  var att vidareutveckla KIVO-metoden så att den än mer ska bidra till att trygga den framtida kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgssektorn. I inkluderingsmetoden utökas målgruppen till att även underlätta för personer med psykiskt eller intellektuellt funktionshinder och för ungdomar med stukad självkänsla att hitta vägar för anställning inom vård och omsorg.

KIVO-metoden startades i Hudiksvall 2012 och var ett ESF-finansierat projekt som pågick till februari 2019.  Inlkuderingsmetodens projektperiod pågick till 2020-06-21.

Inkluderingsmetoden

Kivometoden


Regionala modersmålsnätverken (projekttid 2018-2019)

Detta länsövergripande projekt syftade till att bygga upp regionala nätverk för modersmålslärare och studiehandledare på de fem största språken för att möjliggöra kollegialt lärande och kompetensutveckling. Målet var att denna grupp skulle få en tillhörighet till ett regionalt nätverk baserat på modersmålet.

Projektet ägdes och drevs av Sandvikens kommun och finansieras bland annat av s k §37-medel. Övriga kommuner och Hälsinglands utbildningsförbund var samarbetsparter.

 

AUB med sfi
Arbetsmarknadsutbildning (AUB) med Sfi var en utbildningsmodell där Sfi-undervisning kombineras med en arbetsmarknadsutbildning - En snabbare väg till arbete!  Denna modell arbetades fram i ett projekt och efter projekttiden beslutade Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och länets kommuner fortsatte att utveckla och arbeta med denna utbildningsmodell i de ordinarie verksamheterna. I dagsläget används inte längre denna utbildningsform. 

 

ASF (projekttid 2016 - 2018)
Projektet ASF, Arbetsintegrerade Sociala Företag, arbetade för att stötta arbetsintegrerade sociala företag att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft. 
Projektägare var Region Gävleborg.

 

Från vision till verkstad (projekttid 2015-2018)
Projektets mål var att skapa ett koncept kring hur kompetens och resurser hos arbetslösa nyanlända med akademisk utbildning eller yrkeskompetens kan tas tillvara. 
Projektägare var Länsstyrelsen Gävleborg.

 

Företagande på lika villkor  (projekttid 2017-2019)
Projektet syftade till att få fler utrikes födda entreprenörer att starta hållbara företag och stärka deras Entreprenörsskap. Projektet verkade i tre hälsingekommuner; Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn.
Ett långsiktigt mål med projektet var att integrera processer som fångar upp potentiella utrikes födda entreprenörer och ha resurser för att ge dem stöd i våra ordinarie verksamhet. Läs mer här. 

 

Songlines

Songlines startades för att hjälpa de unga som just nu lever under hårt tryck i långa asylprocesser i Sverige, att med hjälp av musik få livet att bli lite lättare och skapa möjlighet förnya vänner och större nätverk. Svenskfödda unga lär sig ny musik och om nya kulturer och hjälper till med språkinlärning.

Songlines är ett samarbetsprojekt mellan Jeunesses Musicales Sweden (JMS) där Region Gävleborg är medlem och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).