Boende

De flesta kommuner i Sverige och även i Gävleborgs län bedömer att det råder en obalans på bostadsmarknaden idag. En obalans som för gruppen nyanlända i stor utsträckning handlar om att finns ett underskott av lämpliga bostäder.

Ett underskott av bostäder kan betyda både en trångboddhet och en boendesegregation. Boendesegregation har inslag av såväl frivillighet som ofrivillighet. Inslag av frivillighet finns genom att vissa grupper väljer att söka geografisk närhet till personer med samma språk, traditioner och kultur medan ofrivillighet exempelvis kan handla om att personer ännu inte fått möjlighet att få ett arbete och därmed inte har möjliga resurser för att kunna välja boende i samma utsträckning som andra mer resursstarka grupper.

En god boendemiljö är en viktig förutsättning för nyanländas integration och etablering. Integration Gävleborgs ambition är att under de kommande åren arbeta för att sprida kunskap och idéer om hur fastighetsägare och andra aktörer kan arbeta för att motverka bostadssegregation och dess konsekvenser. Ambitionen är även att stödja det civila samhällets arbete som görs i boendemiljöer.

Målbild

För att nå vår målbild fokuserar vi på att stödja initiativ som arbetar för att motverka bostadssegregation och dess konsekvenser.

Aktiviteter för att nå målen är;

  • Kartlägga vad som görs att motverka trångboddhet och bostadssegregation
  • Erbjuda en regional mötesplats för berörda aktörer för att diskutera trångboddhet och bostadssegregation.
  • Arrangera dialogsamtal med fastighetsägare, kommuner och andra aktörer för att lyfta goda exempel och diskutera samverkansmöjligheter.
  • Skapa mötesplatser för civila aktörer och föreningar med aktiviteter i bostadsområden