Boende

De flesta kommuner i Sverige och även i Gävleborgs län bedömer att det råder en obalans på bostadsmarknaden idag. En obalans som för gruppen nyanlända i stor utsträckning handlar om att finns ett underskott av lämpliga bostäder.

Ett underskott av bostäder kan betyda både en trångboddhet och en boendesegregation. Boendesegregation har inslag av såväl frivillighet som ofrivillighet. Inslag av frivillighet finns genom att vissa grupper väljer att söka geografisk närhet till personer med samma språk, traditioner och kultur medan ofrivillighet exempelvis kan handla om att personer ännu inte fått möjlighet att få ett arbete och därmed inte har möjliga resurser för att kunna välja boende i samma utsträckning som andra mer resursstarka grupper.

En god boendemiljö är en viktig förutsättning för nyanländas integration och etablering. 

 

Målbild