Hälsa

En god och jämlik hälsa i befolkningen är en förutsättning för ett samhälles välbefinnande och tillväxt. Migration i sig är en påfrestning för både den fysiska och psykiska hälsan och under vägen till det nya landet vet vi att migranter ofta utsätts för olika former av trauman.

Vi vet också att psykisk ohälsa ofta visar sig först efter några års vistelse i det nya landet och att nyanlända i mindre utsträckning än befolkningen i övrigt aktivt söker hälso- och sjukvård för psykiska besvär. Det är därför viktigt att olika samhällsaktörer har god kunskap om och kan upptäcka tecken på psykisk ohälsa tidigt och slussa personerna till rätt vårdnivå.

Integration Gävleborgs ambition är att verka för en bred satsning på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt förmedla kunskaper i egenvård vilket kan främja en positiv hälsoutveckling hos målgruppen asylsökande och nyanlända.
 

Målbild

För att nå vår målbild fokuserar vi på att stärka samsynen kring hälsa som allas ansvar och arbetar för att stärka det förebyggande arbetet.

Aktiviteter för att nå målen är;

  • Temadag kring hälsa och integration för aktörer inom partnerskapet Integration Gävleborg
  • Utbildningsdag inom området psykisk hälsa för en bredare målgrupp
  • Skapa mötesplatser och forum för dialog mellan olika aktörer på verksamhetsnivå
  • Sammanställning av metodstöd och pågående hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna
  • Sprida information om SKL:s metod ”Hälsostöd” i länet och verka för att fler aktörer implementerar metoden

 

 

Hälsostöd

Hälsostöd - Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

 

INFOGENERATORN - Ett verktyg för information om föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap på flera olika språk.