Projektbeskrivning

Projektet Integration Gävleborg 2.0 är ett kunskapsprojekt som delas in i tre områden.

Kunskapsområde 1Få ökad kunskap om målgruppens upplevda strukturella hinder genom fokusgrupper och intervjustudie. Målgruppen är nyanlända som saknar egen försörjning och står långt från arbetsmarknaden.

Kunskapsområde 2Kartlägga och identifiera de strukturella hinder som finns i samhället och inom deltagande organisationer utifrån kunskapsområde ett.

Kunskapsområde 3Utvärdera den regionala samverkan inom partnerskapet Integration Gävleborg utifrån den kunskap som framkommer i delområdena ovan samt ge förslag på hur den kan formas och utvecklas långsiktigt.