Projektmål

Projektets övergripande mål är att skapa en långsiktig hållbar regional samverkan i Gävleborgs län som underlättar och påskyndar nyanländas integration och etablering.

 

Projektmål

Genom att kartlägga och inhämta kunskap om strukturella hinder, på individ-, grupp- och samhällsnivå, ska länets regionala samverkan kring nyanländas etablering utvecklas så att möjligheterna för lågutbildade nyanlända att komma till egen försörjning förstärks.
 

Delmål

Under projekttiden ska följande tre delmål uppnås:

  • Få ökad kunskap om målgruppens egna upplevelser och erfarenheter av strukturella hinder.
     
  • Kartlägga nuvarande strukturer och få ökad kunskap om strukturella hinder från projektets deltagare.
     
  • Ta fram förslag på former för en långsiktigt hållbar regional samverkan som stärker nyanlända lågutbildades möjligheter till integration och egen försörjning.