Publikationer

Här samlar vi olika typer av publikationer som berör området Integration.

 

Rapport från Region Gävleborgs jämlikhetsutredning, 2021

Region Gävleborg har under åren 2019-2021 arbetat med en jämlikhetsutredning i syfte att skapa en bild av hur de grundläggande livsvillkoren skiljer sig åt mellan olika grupper i Gävleborgs län, vilka förklaringarna är att det ser ut som det gör samt vad skillnaderna får för konsekvenser och vad vi tillsammans behöver göra för att minska dem. 

För att ta del av utredningens sammanställda rapport Jämlikt Gävleborg, Klicka här!

För att ta del av uppstartskonferensen 17 november 2021, där utredningens resultat presenterades och där samtal mellan olika aktörer i Gävleborg hölls om vad vi behöver göra för att minska ojämlikheten, klicka här!

 

Nulägesanalys Gävleborg, 2021

Region Gävleborg följer årligen upp Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) med en nulägesanalys. 

För att ta del av nulägesanalysen 2021, klicka här!
För att ta del av Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS), klicka här!

 

Integration av nyanlända på arbetsmarkanden, en forskningsöversikt med lärdomar från Forte

Ta del av Fortes forskningsöversikt som handlar om lärdomar från forskningen vad gäller integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden, samt tankar om behov av ytterligare forskning inom området. 
För att ta del av rapporten, klicka här!

Forte har även gjort ett Webbinarium där forskningens lärdomar presenteras, samt dialog med olika aktörer sker. För att komma till Webbinariet, klicka här!

 

Mångfaldsbarometer 2020

Nu har Högskolan i Gävle (HiG) publicerat årets upplaga av Mångfaldsbarometern. Årets rapprot visar bl.a. att polariseringen mellan könen ökar när det gäller attityder; att kvinnorna aldirig tidigare sedan mätningarna startade 2005 haft så goda erfarenehter av mångfald samt att de flesta partiers väljare är positiva.
HiG vill med den årliga Mångfaldsbarometern bidra till diskussionen om mångfald i det svenska samhället. Kännedomen om svenska folkets attityder är viktig eftersom de kan få en stor påverkan på det framtida samhällsklimatet. För att läsa mer, klicka här.

 

Nyanlända kvinnor har förberedande instaser och män har subventionerad anställning visar IFAU-rapport

Sverige har länge fört en integrationspolitik där deltagande i introduktionsinsatser utgör en viktig del. Många tidigare studier om etablering har analyserat hur det har gått för dem som kom till Sverige under 1980- och 1990-talen. Sedan dess har både mottagandet och arbetsmarknaden förändrats. Nationalekonomen Pernilla Andersson Joona har använt ett rikt datamaterial för att studera de som kommit till Sverige under senare år. Hennes rapport bidrar med nya insikter om hur integrationen fungerar på svensk arbetsmarknad.
För att läsa rapportern, klicka här.

 

En demokrati för alla- rapport från Delegationen mot segregation

Delegationen mot segragation fick 2018 i uppdrag av regeringen att genomföra en undersökning om det demokratiska deltagandet bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med andra typer av områden och riket som helhet. För att läsa rapportenklicka här.

 

Fakta för förändring - rapport från stiftelsen the Global Village

The Global Village har sammanställt en rapport om de 61 områden i Sverige som av polisen utpekats som Sveriges mest utsatta. Syftet med rapporten är att bidra med ny kunskap till integrationsdebatten och handlar om vilka det är som bor i de utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar i vårt land. Statistikmyndigheten SCB har i samverkan med Stiftelsen The Global Village tagit fram unik och detaljerad statistik över de utsatta områdena. För att läsa rapporten, klicka här.

 

Främja nyanländas företagande - rapport från Tillväxtverket
 I den här rapporten har Ramboll management AB utvärderat de 13 projekt som  arbetade med regeringsuppdraget under åren 2016-2019. Den visar bland annat  att det finns en stor outnyttjad potential bland utrikes födda som vill starta och driva företag i Sverige. En potential som vi kan missa om vi inte har förmågan att öppna upp för nya företag. För att läsa rapporten, klicka här!

 

Mångfald i näringslivet - rapport från Tillväxtverket

Resultaten i den här undersökningen visar att mångfalden i näringslivet ökar och att företag som drivs av kvinnor och företagare med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt. Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag för dig som arbetar med stöd och rådgivning till företag eller med näringslivs- och tillväxtfrågor lokalt, regionalt och nationellt. För att läsa rapportenklicka här.

 

Lärdomar om integration - SNS Forskarnätverk
SNS uppdrag att genom förmedling av forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem utförs genom att engagera framstående svenska och internatyionella forskare. Deras projekt Lärdomar om integration syftar till att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre. För att läsa mer om projektets resultat hittills och kommande insatser, klicka här.


 Hälsofrämjande etablering

Projektet Hälsofärmjande etablering har stöttat nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen. Det har resulterat i metodstöd som kan funkgera som inspiration. För att inspireras och ta del av projektets slutrapport  - klicka här.


Länsstyrelserna har genomfört en nationell kartläggning av situationen för ensamkommande unga med uppehållstillstånd som presenteras i rapporten Med uppehållstillstånd för studier. Till rapporten, klicka här.

 

Rapport presenterad på Järvaveckan, juni 2019, om utrikes födda kvinnors livsvillkor, makt och inflytande. 
För mer information, klicka här

 

Från frisk till sjuk – rapport om sjukdomar bland utlandsfödda
Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda i här. Efter några år förändras den bilden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Till rapporten, klicka här

 

Studier för ökad kunskap - För att ta del av exempel på kunskap som Tillväxtverket tagit fram inom området nyanlända och företagande, klicka här.
 

Sammanställning utifrån ett urval av rapporter om nyanländas hälsa. Sammanställningen är gjord i samarbete mellan länsstyrelserna, Af, Försäkringskassan, Migrationsverket och SKL. Till sammanställningen, klicka här

 

Röda korset beviljades 2017 och 2018 nationella medel från länsstyrelserna för tidiga insatser för asylsökande. Inom den insatsen har Röda korset tagit fram en handbok för verksamheter med asylsökande, nyanlända med flera. För att ta del av handboken, klicka här.