Utlysningar

Här hittar du en kort information om aktuella utlysningar inom integrationsområdet.

Utlysning Syfte och utlysningsperiod Vilka kan söka Läs mer
Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden vill stötta engagemang som finns inom föreningslivet för att underlätta nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka medel. Nyanländasatsningen
(Allmänna arvsfonden)
       
ESF - programområde 1 Projekt inom denna utlysning ska arbeta med att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv på organisations-/strukturnivå med utgångspunkt från en eller flera av de grupper som Europeiska socialfonden har identifierat som dem som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden

Ansök senast 18 september, 2019
Utlysningen riktar sig till arbetsgivare/branscher, utbildningsanordnare och myndigheter på organisationsnivå för att få till samverkan/samarbete som leder till att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärks. Svenska ESF-rådet ser att det genomförs ett projekt per län Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv (ESF)
       
ESF - programområde 2 Projekt inom denna utlysning ska ta fram metoder/arbetsformer som hjälper människor i någon eller flera av de arbetslösa grupper som Europeiska socialfonden identifierat att komma i arbete, utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden

Ansök senast 18 september, 2019
Utlysningen riktar sig till aktörer inom den privata, den offentliga och den ideella sektorn, som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för målgruppen Främja sysselsättning (ESF)
       
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Utlysningen öppnar i mitten av maj 2019. Den kommer vara öppen för samtliga specifika och nationella mål inom det nationella programmet men har tre prioriterade teman; Vidarebosättning och mottagande av nyanlända, särskilda insatser inom integrationsområdet samt samverkan.

Ansök senast  15 september 2019

Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskarinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

AMIF
(Migrationsverket)

       
Regionala sociala investeringsmedel

Bidrag ska gå till projekt som uppmuntrar nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder prövas. Målgrupp för insatserna är barn- och unga samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. 

Nästa ansökningsperiod planerad till hösten 2019.

Verksamheter inom Region Gävleborg, kommunala verksamheter i länet, verksamheter som har avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun samt aktörer inom ideella sektorn.

Sociala investeringar 
(Region Gävleborg)

       
Statliga Projektmedel, anslag 1:1

Region Gävleborg har ungefär 65 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling.

Projekten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att underlätta strukturomvandling och skapa en hållbar sysselsättning.

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande.

Innan ansökan görs ska kontakt tas med någon av Region Gävleborgs strateger.

Statliga projektmedel, anslag 1:1 
(Region Gävleborg)

       
TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

Bidrag ska gå till insatser som motverkar passivisering under asyltiden, underlättar målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod 1 avslutad. Ny ansökningsperiod  20 aug till 20 sep. 

Organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund.

Tidiga insatser för asylsökande personer (Länsstyrelsen Gävleborg)

       
Tillväxtverket

 Finansiering för att genomföra regionala pilotprojekt som ska utveckla och erbjuda affärsutvecklingsinsatser för företag som drivs av utrikes födda kvinnor. De företag som deltar i projekten ska ha en vilja att växa.

Ansök senast 1 oktober, 2019

Företagsfrämjare och rådgivarorganisationer i fyra utvalda län, Norrbotten, Gävleborg, Stockholm och Skåne Affärsutveckling i företag som drivs av utrikes födda kvinnor (Tillväxtverket)
       
§ 37

Bidraget ska gå till insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Målgrupper för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn.

Ansök senast  15 september 2019.

Kommun eller kommunalförbund.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
 (Länsstyrelsen Gävleborg)

       
§ 37a

Bidraget ska gå till insatser som avser stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Målgruppen för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande.

Ansökningssperiod för 2019 har passerat.

Kommun.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
(
Länsstyrelsen Gävleborg)