Utlysningar

Här hittar du en kort information om aktuella utlysningar inom integrationsområdet.

Utlysning Syfte och utlysningsperiod Vilka kan söka Läs mer
       
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Under 2023 öppnas två av programmets mål för projektansökningar:

Mål 1, Asylområdet

Mål 2, Återvändandeområdet

 

Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskarinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

AMIF
(Migrationsverket)

         
Regionala sociala investeringsmedel

Bidrag ska gå till projekt som uppmuntrar nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder prövas. Målgrupp för insatserna är barn- och unga samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. 

Sista ansökningsdag är 1 juni 2023

Verksamheter inom Region Gävleborg, kommunala verksamheter i länet, verksamheter som har avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun samt aktörer inom ideella sektorn.

Sociala investeringar 
(Region Gävleborg)

       
Statliga Projektmedel, anslag 1:1

Region Gävleborg har ungefär 65 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling.

Projekten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att underlätta strukturomvandling och skapa en hållbar sysselsättning.

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande.

Innan ansökan görs ska kontakt tas med någon av Region Gävleborgs strateger.

Statliga projektmedel, anslag 1:1 
(Region Gävleborg)

       
Statsbidrag DUA för korta jobbspår Konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning är dramatiska. Mot den bakgrunden utlyser Dua nu statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår innehållande i huvudsak utbildningsinsatser, hos arbetsgivare där akuta rekryteringsbehov finns.

Bidrag kan sökas av kommuner som med Arbetsförmedlingen har en giltig lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten och/eller om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Bidrag kan även sökas av kommuner som har ansökt om statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse (utlysning 2019:1).

Statsbidrag DUA för korta jobbspår
(DUA)

       
TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

Bidrag ska gå till insatser som motverkar passivisering under asyltiden, underlättar målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. 

Avslutad. 

Organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund.

Tidiga insatser för asylsökande personer (Länsstyrelsen Gävleborg)

       
§ 37

Bidraget ska gå till insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Målgrupper för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn. 

Avslutad. 

Kommun eller kommunalförbund.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
 (Länsstyrelsen Gävleborg)

       
§ 37a

Bidraget ska gå till insatser som avser stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Målgruppen för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande.

Avslutad.  

Kommun.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
(
Länsstyrelsen Gävleborg)