Utlysningar

Här hittar du en kort information om aktuella utlysningar inom integrationsområdet.

Utlysning Syfte och utlysningsperiod Vilka kan söka Läs mer
ESF - programområde 2 Den här utlysningen har två olika spår. Det ena handlar om att testa och utveckla nya metoder för att hjälpa arbetslösa till arbetsmarknaden (överbrygga nästa programperiod), och det andra handlar om att utveckla tidigare projekts metoder inom samma område (pärlbandsprojekt).

Utlysning avslutad.

Den här utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. För spår 2 som handlar om pärlbandsprojekt ska man ha bedrivit projekt tidgare i den här programperioden.

Öka övergångarna till arbete eller studier (ESF)
       
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Utlysningen öppnar i mitten av maj 2019. Den kommer vara öppen för samtliga specifika och nationella mål inom det nationella programmet men har tre prioriterade teman; Vidarebosättning och mottagande av nyanlända, särskilda insatser inom integrationsområdet samt samverkan.

Utlysning avslutad.

Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskarinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

AMIF
(Migrationsverket)

         
Regionala sociala investeringsmedel

Bidrag ska gå till projekt som uppmuntrar nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder prövas. Målgrupp för insatserna är barn- och unga samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. 

Utlysning avslutad

Verksamheter inom Region Gävleborg, kommunala verksamheter i länet, verksamheter som har avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun samt aktörer inom ideella sektorn.

Sociala investeringar 
(Region Gävleborg)

       
Statliga Projektmedel, anslag 1:1

Region Gävleborg har ungefär 65 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling.

Projekten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att underlätta strukturomvandling och skapa en hållbar sysselsättning.

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande.

Innan ansökan görs ska kontakt tas med någon av Region Gävleborgs strateger.

Statliga projektmedel, anslag 1:1 
(Region Gävleborg)

       
Statsbidrag DUA för korta jobbspår Konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning är dramatiska. Mot den bakgrunden utlyser Dua nu statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår innehållande i huvudsak utbildningsinsatser, hos arbetsgivare där akuta rekryteringsbehov finns.

Bidrag kan sökas av kommuner som med Arbetsförmedlingen har en giltig lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten och/eller om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Bidrag kan även sökas av kommuner som har ansökt om statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse (utlysning 2019:1).

Statsbidrag DUA för korta jobbspår
(DUA)

       
Statsbidrag för arbete mot segregation 

Delegationen mot segregation vill med utlysningen bidra till att skapa goda förutsättningar för aktörer på olika nivåer att bedriva ett långsiktigt arbete mot segregation. Utlysningen ska stödja kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser att etablera och fördjupa relationer samt öka kunskap och samsyn i arbetet med att minska och motverka segregation.

Utlysningen av statsbidrag 2021 öppnar den 23 februari och stänger den 22 mars. 

Kommuner, regioner, ideella föreningar och stiftelser. Statsbidrag för arbete mot segregation (DELMOS)
       
TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

Bidrag ska gå till insatser som motverkar passivisering under asyltiden, underlättar målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. 

Ansökningsperiod 1 öppnar den 15 februari och avslutas den 25 mars 2021. 

Organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund.

Tidiga insatser för asylsökande personer (Länsstyrelsen Gävleborg)

       
§ 37

Bidraget ska gå till insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Målgrupper för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn. 

Utlysning 2021 öppnar iden 15 februari och stänger den 15 september.

Kommun eller kommunalförbund.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
 (Länsstyrelsen Gävleborg)

       
§ 37a

Bidraget ska gå till insatser som avser stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Målgruppen för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande.

Utlysning 2021 öppnar iden 15 februari och stänger den  23 april. 

Kommun.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
(
Länsstyrelsen Gävleborg)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Ansökningsperioden är den 16 mars- 6 april.  Organisationsbidraget ska användas för att förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det ska handla om människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2021.

Ansökningsperiod 16 mars- 6 april. 

Civilsamhällets organisationer; ideella föreningar, trossamfund, samverkansorgan och församlingar.

Läs mer på MUCFs hemsida