Utlysningar

Här hittar du en kort information om aktuella utlysningar inom integrationsområdet.

 

Utlysning Syfte och utlysningsperiod Vilka kan söka Läs mer
Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden vill stötta engagemang som finns inom föreningslivet för att underlätta nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka medel. Nyanländasatsningen
(Allmänna arvsfonden)
       
Regionala sociala investeringsmedel

Bidrag ska gå till projekt som uppmuntrar nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder prövas. Målgrupp för insatserna är barn- och unga samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. 

Nästa ansökningsperiod planerad till hösten 2019.

Verksamheter inom Region Gävleborg, kommunala verksamheter i länet, verksamheter som har avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun samt aktörer inom ideella sektorn.

Sociala investeringar 
(Region Gävleborg)

       
Statliga Projektmedel, anslag 1:1

Region Gävleborg har ungefär 65 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling.

Projekten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att underlätta strukturomvandling och skapa en hållbar sysselsättning.

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande.

Innan ansökan görs ska kontakt tas med någon av Region Gävleborgs strateger.

Statliga projektmedel, anslag 1:1 
(Region Gävleborg)

       
TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

Bidrag ska gå till insatser som motverkar passivisering under asyltiden, underlättar målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ansök senast 20 mars 2019.

Organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund.

Tidiga insatser för asylsökande personer (Länsstyrelsen Gävleborg)

       
§ 37

Bidraget ska gå till insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Målgrupper för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn.

Ansök senast  15 september 2019.

Kommun eller kommunalförbund.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
 (Länsstyrelsen Gävleborg)

§ 37a

Bidraget ska gå till insatser som avser stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Målgruppen för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande.

Ansök senast 1 maj 2019.

Kommun.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
(
Länsstyrelsen Gävleborg)