Utlysningar

Här hittar du en kort information om aktuella utlysningar inom integrationsområdet.

 

Utlysning Syfte och utlysningsperiod Vilka kan söka Läs mer
Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden vill stötta engagemang som finns inom föreningslivet för att underlätta nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Ansökningsperiod 2016-2018

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka medel. Nyanländasatsningen
(Allmänna arvsfonden)
Arbete mot segregation Delmos, delegationen mot segregation, kan ge stöd för samverkan och kunskapsutbyte för att stödja det långsiktiga arbetet som krävs för att komma åt de strukturella orsakerna bakom segregation. 

Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser.

Delegationen mot segregation
(Delmos)

Kompetensförsörjning samt ökad övergång till arbete

Utlysningar inom två programområden öppnar oktober 2018. Utlysning 1.2, inom Programområde 1 (kompetensförsörjning), syftar till att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad med fokus på bl.a unga (15-24 år), nyanlända och långtidsarbetslösa. Utlysning 2.1, inom Programområde 2 (ökad övergång till arbete) syftar till att främja sysselsättning inom samma målgrupp.

Utlysningen öppen 1 okt 2018 till 17 jan 2019.
Privata, offentliga eller ideella verksamheter. Utlysningar hösten 2018
(Europeiska socialfonden 2014-2020)
Nätverk och kontakter på arbets­marknaden för utrikes födda kvinnor

Bidrag kan ges till projekt som kan bidra till att utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning stärks genom till exempel starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.

Ansökningsperiod för 2018 passerad.
Organisationer/föreningar, företag eller offentlig sektor. Nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor  (Tillväxtverket)
Projektstöd till interkulturell dialog

Bidrag ska gå till insatser som bidrar till att människor med olika kulturell bakgrund ska ges möjlighet att påverka, ta del av och delta i skapandet av kulturaktiviteter för att bidra till delaktighet i det regionala kulturlivet.

Ansökningsperiod för 2018 passerad.

Kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer.

Projektstöd till interkulturell dialog 
(Region Gävleborg)

Regionala sociala investeringsmedel

Bidrag ska gå till projekt som uppmuntrar nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder prövas. Målgrupp för insatserna är barn- och unga samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. 

Utlysningen är öppen som längst till och med 30 november 2018.

Verksamheter inom Region Gävleborg, kommunala verksamheter i länet, verksamheter som har avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller kommun samt aktörer inom ideella sektorn.

Sociala investeringar 
(Region Gävleborg)

Statliga Projektmedel, anslag 1:1

Region Gävleborg har ungefär 65 miljoner per år i statligt anslag att bevilja till projekt som på olika sätt ska bidra till hållbar regional utveckling.

Projekten ska syfta till att skapa strukturer, metoder och arenor/plattformar m.m. för att underlätta strukturomvandling och skapa en hållbar sysselsättning.

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande.

Innan ansökan görs ska kontakt tas med någon av Region Gävleborgs strateger.

Statliga projektmedel, anslag 1:1 
(Region Gävleborg)

TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

Bidrag ska gå till insatser som motverkar passivisering under asyltiden, underlättar målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.


Ansökningsperiod för 2018 passerad.

Organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund.

Tidiga insatser för asylsökande personer (Länsstyrelsen Gävleborg)

Utmaningsdriven innovation –
steg 1

Bidrag kan ges till projekt där tre parter tillsammans vill utveckla, testa och genomföra innovativa lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ansökningsperiod för 2018 passerad.
Organisationer/föreningar, företag eller offentlig sektor. Utmaningsdrivet innovation – steg 1  (Vinnova)
§ 37

Bidraget ska gå till insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Målgrupper för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn.


Ansökningsperiod för 2018 passerad.

Kommun eller kommunalförbund.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
 (Länsstyrelsen Gävleborg)

§ 37a

Bidraget ska gå till insatser som avser stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Målgruppen för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande.

Ansökningsperiod för 2018 passerad.

Kommun.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
(
Länsstyrelsen Gävleborg)