Arbete och egen försörjning

En viktig förutsättning för nyanländas integration och etablering är möjligheter till arbete och egen försörjning. I vårt län är arbetslösheten relativt sett hög i förhållande till övriga Sverige, både när vi ser på samtliga inskrivna och på gruppen utrikesfödda. En positiv trend är dock att vi också är det län där arbetslösheten minskar mest.


 

Målbild

För att nå vår målbild behöver vi fokusera på att stödja och stärka arbetsgivares kunskap, kompetens och förståelse av nyanlända som resurs och att utveckla stödet till arbetsgivare för att möjliggöra att fler arbetsgivare tar emot nyanlända på praktik och studiebesök. Ett annat fokus är att stärka vägarna till arbete för kvinnor med låg utbildningsnivå och öka möjligheterna till arbete för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

 


Stöd i handledarrollen

Handledarrollen (YA-delegationen)

Introduktion (Arbetsförmedlingen)

 

Arbetet mot rasism på arbetsmarknaden

Ett jämlikt arbetsliv (Länsstyrelserna)