Arbete och egen försörjning

En viktig förutsättning för nyanländas integration och etablering är möjligheter till arbete och egen försörjning. I vårt län är arbetslösheten relativt sett hög i förhållande till övriga Sverige, både när vi ser på samtliga inskrivna och på gruppen utrikesfödda. En positiv trend är dock att vi också är det län där arbetslösheten minskar mest.

Integration Gävleborgs ambition är att under åren 2018-2020 arbeta för att stärka arbetsgivares kunskap, kompetens och förståelse av nyanlända som resurs och att utveckla stödet till arbetsgivare för att möjliggöra att fler arbetsgivare tar emot nyanlända på praktik och studiebesök. Likaså ligger fokus på att stärka vägarna till arbete för kvinnor med låg utbildningsnivå och öka möjligheterna till arbete för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 

Målbild

För att nå vår målbild fokuserar vi på att stödja och stärka arbetsgivare i syfte att underlätta anställning av nyanlända samt att verka för att öka möjligheterna till arbete för nyanlända med låg utbildningsnivå.

Aktiviteter för att nå målen är;

  • Riktade insatser till arbetsgivare inom områden där behov av arbetskraft är som störst
  • Skapa mötesplatser för arbetsgivare där information och goda exempel kan presenteras
  • Sammanställning av metodstöd för handledare
  • Inspirationsdagar med fokus på kvinnor där goda exempel kan presenteras

 


Stöd i handledarrollen

Handledarrollen (YA-delegationen)

Introduktion (Arbetsförmedlingen)

 

Arbetet mot rasism på arbetsmarknaden

Ett jämlikt arbetsliv (Länsstyrelserna)